Giften Belastingvrij geven

Uw gift aan Stichting Sport is Baas is van harte welkom op onze Regiobank-rekening met IBAN-nummer NL 40 RBRB 0900 5076 40 . Uw gift kan volledig aftrekbaar zijn bij uw aangifte Inkomstenbelasting onder bepaalde voorwaarden. Uitleg van deze voorwaarden: Stichting Sport is Baas is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat is een status toegekend door de belastingdienst, zoals blijkt uit het register, u kunt hier klikken voor inzicht in dat register: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/programma_anbi_opzoeken Vanwege de ANBI-status kan uw gift aan Stichting Sport is Baas fiscaal aftrekbaar zijn. Dat kan op twee manieren: als Periodieke Gift en als Gewone Gift.

Periodieke Gift

Aftrekbaar door Overeenkomst

Bij uw aangifte Inkomstenbelasting kan elke periodieke gift van u volledig aftrekbaar zijn, indien aan twee voorwaarden is voldaan; ten eerste dient u met Stichting Sport is Baas een Overeenkomst Periodieke Gift te sluiten en ten tweede dient u minimaal vijf jaar elk jaar Stichting Sport is Baas te steunen met hetzelfde bedrag; elke euro is dan volledig aftrekbaar. De hoogte van uw gift is dan dus niet van belang. De Periodieke Gift stopt zodra zich drie gebeurtenissen voordoen. Ten eerste stopt uw gift na verstrijken van de looptijd van de overeenkomst die dus minimaal vijf jaar is, maar ook acht jaar kan zijn. Ten tweede stopt het uiterlijk bij overlijden van u als de giftgever. Ten derde stopt de gift bij overlijden van een ander dan de giftgever, zoals in de overeenkomst reeds moet zijn bepaald. Iedereen kan die ander zijn. De Overeenkomst Periodieke Gift staat op één naam en een partner van de giftgever kan dus niet worden gehouden aan het betalen van de gift. Een model van een Overeenkomst Periodieke Gift vindt u hier: MODEL Belastingdienst Ovk Periodieke Gift

Geen notaris meer nodig

Sinds 1 januari 2014 is het niet meer nodig om een notaris te consulteren bij het opstellen van een Overeenkomst Periodieke Gift, dat kan dus nu onderling worden afgehandeld door bijvoorbeeld u als de schenker / giftgever en Stichting Sport is Baas als giftontvanger.

Gewone Gift

Aftrekbaar zonder overeenkomst

Eenmalige of Gewone Giften zijn vanaf een drempelbedrag al aftrekbaar zonder overeenkomst en herhaling gedurende vijf jaar. Die giften worden ‘gewone giften’ genoemd en voor de aftrekbaarheid geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen. Zie ook: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instelling_anbi/

Meer geven kost minder

Door de belastingaftrekbaarheid kan een gift hoger zijn dan u oorspronkelijk van plan was. Een rekenvoorbeeld verduidelijkt dat: Stel uw belastbaar inkomen is EUR 35.000,00 en u schenkt EUR 90,00 aan Stichting Sport is Baas. (90 euro per jaar is ongeveer 2 euro voor elke onderwijsweek). Bij een dergelijk inkomen geldt momenteel een belastingtarief van 42 %. Indien geen sprake is van een aftrekbare gift onvangt u niets terug van de Belastingdienst en mist u dus 90 euro besteedbaar inkomen. Indien sprake is van een aftrekbare gift, dus bijvoorbeeld omdat het een Periodieke Gift betreft, kunt u de gift verhogen naar EUR 155,00 omdat u 65 euro (42 % van 155) terug krijgt na vermelding van de schenking bij de aangifte- Inkomstenbelasting. U mist bij een gift van 155 euro dan nog steeds slechts 90 euro aan besteedbaar inkomen.
Uw 155 euro gaat direct en volledig naar uw goede doel en u ontvangt 65 euro terug van de Belastingdienst.
U mist dan dus geen 155 euro, maar slechts 90 euro.  Juist voor het steunen van initiatieven als Sport is Baas werd deze maatregel in het leven geroepen. U kunt zelf berekenen wat het voordeel voor u (en Sport=Baas) kan zijn via de site http://www.anbi.nl/calculator/

Financiën Verslag van de financiële huishouding

Wie financiert Stichting Sport is Baas ?

Stichting Sport is Baas factureert de afnemers van haar diensten (bijvoorbeeld scholen) en staat open voor giften van belanghebbenden bij haar diensten (de leerlingen via hun (groot)ouders en/ of verzorgers, relaties, familie, vrienden, mecenas). Om de facturen overzichtelijk en minimaal te houden, benut Stichting Sport is Baas de giften en de mogelijkheden van bekostiging door organisaties (commercieel of maatschappelijk) met complementaire doelstellingen op gebied van sport, lichamelijke opvoeding en gezondheid. Organisaties met gelijkluidende doelstellingen zijn gemeente, Rijk, NOC/NSF, Lotto, Postcodeloterij en commercieel bedrijfsleven in (sport)voeding of sportkledingbranches. Overzicht van startkosten, operationele kosten en bekostigingswijze:

ACTIVA
Vaste activa
Huisvesting om niet bij Raadaad; Kleine Haven 1 2851 BP Haastrecht
Inventaris om niet via Raadaad
Vervoermiddelen privé
Totaal 0
Vlottende activa
Voorraad n.v.t.
Debiteuren
Aanloopkosten (oprichting, huisstijl, briefpapier) EUR 750,00
Correspondentiekosten porto EUR 250,00
Voorfinanciering BTW EUR 157,50
Banksaldo
Onvoorzien EUR 250,00
TOTAAL EUR 1.407,50

Het totaal aan kosten ad EUR 1.407,50 zal worden gefinancierd met een renteloze lening verstrekt door oprichter Jacob van Schaik privé. Begroting operationele kosten per uur (in procenten)

Docenten 63
Programma Uitbreiding en Ontwikkeling 13
Attributen, Accommodatie, Ondersteuning en Evenementen 14
Administratie en Promotie 10
Totaal 100 %